Algemene voorwaarden AWR Media B.V.

De website www.keukenervaringen.be wordt u aangeboden door het bedrijf AWR Media B.V. Aan het gebruik van de diensten die door AWR Media B.V. (hierna: “AWR Media”) via de website worden aangeboden, zoals de mogelijkheid tot het plaatsen van reviews, zijn onderstaande voorwaarden verbonden. We vragen u daarom vriendelijk deze voorwaarden goed door te nemen.

1 Achterlaten van een review

1.1 Op onze website is het mogelijk om reviews te schrijven. Voordat een review wordt gepubliceerd op onze website www.keukenervaringen.be, kan worden gecontroleerd of de review in lijn is met deze algemene voorwaarden en in het bijzonder de gebruiksregels die in artikel 2 zijn benoemd.

1.2 Indien een review strijdig is met deze algemene voorwaarden, heeft AWR Media het recht om de review niet te publiceren. AWR Media kan aan u dan verzoeken de review aan te passen, maar is daartoe niet verplicht.

1.3 In het geval de review naar redelijk oordeel van AWR Media een negatieve ervaring betreft, wenst AWR Media de partij op wie de negatieve ervaring betrekking heeft in staat te stellen hierop te reageren vóórdat de review daadwerkelijk wordt gepubliceerd. Hierop is de procedure van toepassing zoals omschreven in artikel 3. Indien AWR Media besluit deze procedure niet te volgen, dan wordt uw review gewoon direct geplaatst.

1.4 Indien u uw review wenst aan te passen of te verwijderen, kunt u daarvoor contact opnemen middels de contactgegevens die vermeld staan op onze website. AWR Media is niet verplicht dergelijke verzoeken te honoreren, maar zal op uw verzoek wel altijd overgaan tot het anonimiseren van uw review. Denk hierbij aan het verwijderen van uw naam.

2 Gebruiksregels

2.1 Indien u gebruikmaakt van de diensten die op de website worden aangeboden zijn daarop de gebruiksregels van toepassing die in dit artikel zijn opgesomd. Het gaat hierbij voornamelijk om inhoudelijke eisen waaraan de door u geschreven reviews dienen te voldoen. Indien uw gebruik niet in lijn is met deze regels, kan AWR Media optreden op de wijze zoals omschreven in deze voorwaarden.

2.2 Reviews die u plaatst dienen gebaseerd te zijn op uw eigen ervaringen met de partij waarop de review betrekking heeft. De reviews moeten relevant zijn gezien de aard van www.keukenervaringen.be en mogen geen informatie bevatten als bedoeld het volgende lid.

2.3 Het is u niet toegestaan om op www.keukenervaringen.be:

2.3.1 handelingen te verrichten in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving;

2.3.2 informatie te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;

2.3.3 onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

2.3.4 off-topic reviews te plaatsen, gezien de aard van www.keukenervaringen.be;

2.3.5 reviews of ervaringen te plaatsen die niet op waarheid berusten;

2.3.6 negatieve reviews te plaatsen die niet in de review zelf in redelijke voldoende mate onderbouwd zijn;

2.3.7 reviews te plaatsen met daarin persoonsnamen, contactgegevens of andere persoonsgegevens van derden;

2.3.8 namens iemand anders een review te plaatsen of uzelf in uw review voor te doen als iemand anders;

2.3.9 in uw review commerciële uitlatingen te doen, waaronder het benoemen van concurrenten van de partij waar de review betrekking op heeft.

2.4 Het is u dus toegestaan negatieve reviews te schrijven op www.keukenervaringen.be, maar deze dienen dan wel in redelijke voldoende mate onderbouwd en beschreven te zijn. Het is dus niet toegestaan om in een negatieve review te volstaan met een simpele uitlating als “slechte ervaring”. Voordat een negatieve review daadwerkelijk wordt gepubliceerd op de website, zal AWR Media de procedure doorlopen zoals omschreven in artikel 3. Het is van belang dat u deze procedure zelf ook naleeft om te voorkomen dat uw review onverhoopt niet wordt gepubliceerd.

2.5 Indien wij constateren dat u de gebruiksregels overtreedt, of indien wij een klacht hierover ontvangen, zullen wij u in de eerste instantie waarschuwen en verzoeken de nodige aanpassingen door te voeren. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mogen wij zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen (denk aan: weigering of moderatie voor zover nodig om de informatie in lijn te brengen met de gebruiksregels). In urgente of ernstige gevallen kunnen wij zonder waarschuwing ingrijpen.

2.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts zijn wij gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten dan wel onrechtmatig handelt jegens deze, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.7 Wij kunnen de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart ons van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

3 Procedure bij het plaatsen van negatieve reviews

3.1 AWR Media heeft het recht om, in geval van een ogenschijnlijke negatieve review, de partij op de hoogte te brengen op wie de review betrekking heeft. AWR Media zal dit uitsluitend doen voor partijen (keukenspecialisten in het bijzonder) waarmee AWR een zakelijke relatie heeft. Hiervan is een overzicht opgenomen op (diverse plekken op) deze website.

Deze zakenrelaties genieten, tegen betaling, promotie in de vorm van opname in de Betaalde advertentie / Populaire keukenwinkels tabel op deze site, en genieten tevens het voordeel op de hoogte gebracht te worden van negatieve reviews en krijgen een kans hun reputatie te herstellen door hierop feedback te geven alvorens deze review (inclusief de feedback) op de site verschijnt. Niet reageren op verzoeken om in gesprek te treden kan dan grond zijn om de gewraakte review te verwijderen.
In overige gevallen zal AWR Media uw review dus direct plaatsen, ook indien deze negatief van aard is. De keukenzaak waar de review betrekking op heeft zal dan zelf actief de site in de gaten moeten houden en krijgt geen actieve assistentie in het bewaken van haar reputatie.

3.2 AWR Media zal in het kader van het voorgaande uitsluitend de tekst van uw review delen. AWR Media verstrekt nooit uw contactgegevens, tenzij u ons daar toestemming voor geeft.

3.3 Het doel van deze procedure is om de betrokken partij in staat te stellen inhoudelijk te reageren op uw review, voordat de review op onze website wordt gepubliceerd. De reactie die wij ontvangen van desbetreffende partij zal dan tezamen met uw review op onze website worden gepubliceerd. De reactie van desbetreffende partij dient uiteraard ook te voldoen aan gebruiksregels uit artikel 2.

3.4 Indien de betrokken partij nalaat een reactie te sturen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag dat wij om de reactie hebben verzocht, zal AWR Media uw review alsnog publiceren.

3.5 In het geval uw review gepubliceerd wordt tezamen met een reactie van de betrokken partij, of indien er op een later moment door de betrokken partij een reactie wordt gegeven, bent u gehouden om daarop inhoudelijk te reageren, binnen maximaal 14 kalenderdagen na de dag van plaatsing van de reactie dan wel nadat AWR Media daarom heeft verzocht, voor zover de inhoud van de reactie daartoe redelijkerwijs aanleiding toe geeft. AWR Media mag uw review en de reactie van de betrokken partij verwijderen indien u nalaat tijdig inhoudelijk te reageren op de reactie die op uw review is geplaatst.

3.6. Indien er een discussie ontstaat tussen u en leverancier mag AWR media de reactie die na uw review en eerste reactie Leverancier over en weer worden geplaatst verwijderen.

3.7.AWR Media faciliteert verder geen contact tussen u en de partij waarover u een review heeft geschreven. Wel is het mogelijk dat partijen onderling contact met elkaar opnemen indien zij zelf over de benodigde gegevens beschikken of kunnen partijen op verzoek via AWR Media met elkaar in contact worden gebracht.

3.8 AWR honoreert verzoeken ten aanzien van aanpassing of verwijdering van reviews en nadere reacties indien deze door u en de betreffende partij gezamenlijk worden gedaan.

4 Intellectueel eigendom

4.1 De website www.keukenervaringen.be alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van AWR Media of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van AWR Media, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via onze website (zoals een review) is en blijft uw intellectueel eigendom of dat van uw licentiegevers. AWR Media verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor het leveren van de gevraagde diensten en alles dat daarmee samenhangt, inclusief het recht om uw review geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten aanzien van reclame-uitingen over www.keukenervaringen.be.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan AWR Media besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen, tenzij in de Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

4.5 AWR Media zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via www.keukenervaringen.be, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of AWR Media daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal AWR Media zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

4.6 Indien AWR Media constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is AWR Media gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor AWR Media, maar u dient zonodig de redelijke medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen derden die zonder uw toestemming uw review geheel of gedeeltelijk hebben overgenomen.

5 Overig

5.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorgaande rechtskeuze doet ten aanzien van Europese consumenten geen afbreuk aan de toepasselijkheid van dwingende nationale regelgeving die de consument meer bescherming biedt.

5.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen AWR Media en u worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin AWR Media gevestigd is.

5.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

5.4 AWR Media is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt, waarvoor u bij voorbaat toestemming geeft. Indien overdracht heeft plaatsgevonden zal AWR Media u daarvan op de hoogte brengen.